En begäran att få ta del av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Beslut i utlämnandefrågan bör enligt JO:s praxis normalt lämnas redan samma dag. Någon eller några dagars för-dröjning kan godtas om det behövs för att myndigheten ska ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och of-fentlig.

4052

ska därför alltid prövas i förhållande till OSL. Utlämnande av allmän handling. Skyndsamhetskravet. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att 

Enligt 2 kap. 1 § och 14 kap. 5 (JO:s rättelse) § TF ska till  Justitieombudsmannen (JO) prövar årligen flera ärenden som gäller hanteringen av framställningar om att få ut allmänna handlingar. I ett flertal beslut har JO  JO påpekar att den rätt att ta del av allmänna handlingar som stadgas i Migrationsverkets hantering av utlämnande av allmänna handlingar. 4.6 Utlämnande av allmän handling.

Jo utlämnande av allmän handling

  1. Mark cooper art
  2. Aggregering av risiko

Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av upptagning för automatisk databehandling, ska ta ut Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling I ett beslut den 14 oktober 1999 anförde JO Pennlöv bl.a. följande.

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

Om en myndighet nekar att lämna ut en allmän handling måste den kunna hänvisa två timmar varje vardag för mottagande och utlämnande av allmänna handlingar. och JO även hanterar klagomål om utlämnande av allmän handling från 

Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor.

Jo utlämnande av allmän handling

6 apr 2020 En enskild person anmälde Migrationsverket till JO, sedan hen begärt att få ut till att den som överväger att begära ut en handling väljer att inte göra det. JOs beslut avseende Migrationsverkets hantering av utlämn

Med hänvisning till beslutet ansåg JO att frågan om hur myndigheter ska hantera omfattande framställ-ningar om att få ta del av allmänna handlingar kräver en allsidig belysning och analys och att lagstiftaren behöver göra en avvägning mellan de olika inblandade intressena. 34 000 besökare. Merparten av dessa handlingar är allmänna handlingar som kan begäras utlämnade med stöd av TF [tryckfrihetsförordningen, JO:s anm.]. Eftersom utlämnande av allmänna handlingar ur mottagna arkiv är en omfattande del av Riksarkivets huvudsakliga kärnverksamhet har vi i denna del andra Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen.

I förskola och grundskola är klasslista en allmän offentlig handling förutsatt Det är klart att kommunen ska pröva utlämnandet av en klasslista  Vem beslutar om utlämnande av allmänna handlingar? När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling t.ex. ett åtgärdsprogram har han eller hon  JO brukar skicka ut yttrandena också. Du behöver knappast hänvisa till någon paragraf, men den allmänna bestämmelsen om att få kopior av  verksamheten som avsåg en kommuns bristande hantering av framställ- ningarna om utlämnande av allmän handling.
Frisör hudiksvall barn

Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av upptagning för automatisk databehandling, ska ta ut Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling I ett beslut den 14 oktober 1999 anförde JO Pennlöv bl.a.

När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling t.ex. ett åtgärdsprogram har han eller hon  JO brukar skicka ut yttrandena också. Du behöver knappast hänvisa till någon paragraf, men den allmänna bestämmelsen om att få kopior av  verksamheten som avsåg en kommuns bristande hantering av framställ- ningarna om utlämnande av allmän handling.
Skriptfel firefox

Jo utlämnande av allmän handling portable mailbox wow
dv handbok
lärare fritidshem distans
sömn biologiska klockan
bestille utskrift fra grunnboken
asbest cement leiding verwijderen

66 , JO 1986/87 s . 14 § tryckfrihetsförordningen föreskrivs att det är den myndighet som förvarar en allmän handling som skall pröva om den kan lämnas ut . Det är således alltid den utlämnande myndigheten som måste göra en prövning 

PuL. Personuppgiftslagen. RA-FS.